KANCELÁŘ
ČINNOST
FOTOGALERIE
REFERENCE
KONTAKT
INŽENÝRSKÉ STAVBY

Projektováním inženýrských staveb – tj. komunikacemi a rozvody vodovodů, kanalizace, plynovodů, elektrovedení včetně veřejného osvětlení a kabelovodů se naše projektová kancelář zabývá od svého vzniku od roku 1995.

Zpracováním projektů inženýrských staveb zpravidla navazujeme na urbanistické zakázky - územní studie, regulační plány nebo urbanistické studie regenerace sídlišť. Projekty řešíme ve stupních – dokumentace k územnímu řízení, projektu ke stavebnímu povolení, včetně obstarání vyjádření správců inženýrských sítí, dotčených orgánů státní správy, v zastoupení stavebníka obstaráváme vyjádření ostatních účastníků řízení, včetně řešení majetkoprávních vztahů – zpracování smluv o věcných břemenech a obstarání územního či stavebního povolení.

K projektům inženýrských staveb zpracováváme nezbytné podklady pro výběrová řízení včetně výkazů výměr a položkových rozpočtů po jednotlivých objektech. Více...
ING. MILOSLAV JELÍNEK    PROJEKCE STAVEB, URBANISMUS
© Ateliér FF design | Webmaster